Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynami, olejami i akcesoriami do pojazdów i łodzi służbowych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Zapytanie ofertowe

W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 zł) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych wraz z płynami, olejami i akcesoriami do pojazdów i łodzi służbowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie.

I. Zamawiający - Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie,  

                    71-615 Szczecin, ul. Matejki 6B, REGON  811790879, NIP: 851-25-62-478,  

                     tel. 91 81 43 804, fax 91 81 43 809, e-mail: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl,

II. Przedmiot Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynami, olejami i akcesoriami  do pojazdów i łodzi służbowych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie.
 2. Dostawa paliw płynnych w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., w formie doraźnych tankowań pojazdów i łodzi służbowych oraz zakup produktów i usług,  na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.
 3.  Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwa wraz z produktami oraz usługami do pojazdów i łodzi w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 1.  oleju napędowego w ilości do 18 000  litrów,
 2. benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 5 000 litrów,
 3. produkty, usługi (oleje; roztwory myjące; części i akcesoria do pojazdów i silników   do nich; mycie samochodów i podobne usługi ) stanowiące 2,0% wartości netto/brutto ON+Pb95.
 1. Sprzedający nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu innej ilości paliwa płynnego niż określonej w umowie

Wymogi:

Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą kart paliwowych ( 9 szt. ),  w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.

 1. Wykonawca wyda  karty dodatkowe lub zamienne w miejsca kart utraconych lub zniszczonych.
 2. Wykonawca zapewni natychmiastową blokadę karty, po zgłoszeniu jej utraty.
 3. Wykonawca winien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w obrębie administracyjnym miasta Szczecinka,  Wałcza oraz po dwie stacje paliw na terenie Szczecina oraz Koszalina, czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących (po odliczeniu rabatu) na danej stacji paliw, należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu.
 5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. Okres rozliczeniowy minimum dwa tygodnie.

 III. Opis warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty wymagane od Wykonawców:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Formularz cenowy paliw – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4
 5. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy - załącznik nr 5
 6. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania  lub czytelnym pismem ręcznym.
 3. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.
 4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy  oraz ostemplowane pieczęcią firmową.
 6. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie III zapytania ofertowego.

V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę składającą się z załączników nr 1 – 5, oraz dokumentu określonego w pkt. III. 6 należy złożyć do dnia 30.11.2021 r. do godz. 15:30

a) Osobiście ,w siedzibie Zamawiającego, adres- Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży  Rybackiej W Szczecinie, 71-615 Szczecin , ul. Matejki 6B,  w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie, na której należy wpisać: nazwę i adres Wykonawcy oraz „Bezgotówkowy zakup   paliw płynnych dla pojazdów i łodzi służbowych KWPSR w Szczecinie”

b) Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c) Drogą elektroniczną na adres: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl z tytułem wiadomości „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów i łodzi służbowych KWPSR w Szczecinie” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem.

       2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

VI. Wybór oferty

1.  Wykonawca określi średnią cenę netto/brutto za jeden litr paliwa wraz z produktami oraz usługami, w złotych, obowiązującą w dniu
21 listopada 2021,  na stacjach paliw Wykonawcy wymienionych w załączniku nr 3.

2.  Kryteria oceny ofert :

-  Cena  brutto wykonania zamówienia - 100%

Cenę Brutto realizacji zamówienia stanowi:

 [(18000L ON × cena 1L Brutto) + (5 000L Pb95 × cena 1L Brutto)] + 2,0% wartości Brutto ON +Pb95 tj. (produkty, usługi)

Wybrana zostanie oferta spełniająca warunek konieczny związany z dostępnością stacji paliwowych w miejscowościach określonych w załączniku nr 3, oraz z najniższą ceną.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2023 r.

VIII. Warunki płatności: przelewem, na konto Wykonawcy,  maksymalnie dwa razy w miesiącu, w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury.

IX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
 2. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważnione są osoby:

z-ca. kom. woj. PSR Zbigniew Stawiecki tel. 91 81 43 804, P. Jolanta Kucharska tel.91 81 43 808

/-/ Artur Przybylski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

                                                                                                                          

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Stawiecki

Data wytworzenia:
09 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Jolanta Kucharska

Data publikacji:
09 lis 2021, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Artur Przybylski

Data aktualizacji:
02 paź 2023, godz. 11:14