Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Udostępnianie informacji publicznej nie zamieszczonej na stronie BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

Formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.

 • Pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

ul. Jana Matejki 6B

71-615 Szczecin

z dopiskiem "Informacja publiczna"

 • złożyć osobiście, adres j. w.
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl
 • złożyć poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /KWPSP_Szczecin/skrytka)

 

 Obowiązek informacyjny w przedmiocie udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin

telefon 91 81 43 808; adres email: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył IOD. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania jednostki, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może Pani/ Pan skontaktować się z IOD poprzez:

 

1) email: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl

2) pisemnie

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

 • w przypadku danych niezbędnych do rozpoznania Pani/Pana wniosku, w tym w zakresie danych koniecznych do udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonej we wniosku - art. 10 ust 1 i art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w przypadku dodatkowych danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej – zgoda wyrażona poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest złożenie przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w przypadku wystąpienia podstaw do odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, gdzie przepis prawa nakłada na Administratora obowiązek wydania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit.c RODO w zw. z art. 14 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego);

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Jednak, gdy Pani/Pan żąda udostępnienia informacji w określony sposób lub w określonej formie, brak podania danych niezbędnych do wywiązania się z zakresu wniosku, uniemożliwi nam jego rozpoznanie. Podanie danych wnioskodawcy może być jednak konieczne, jeżeli zaistnieje sytuacja odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, gdzie przepis prawa nakłada na nas obowiązek wydania decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ramach składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej Administrator oczekuje przekazywania przez Panią/Pana danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do jego rozpoznania. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym zakresie. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierać informacje nieadekwatne do celu, nie będą one wykorzystywane;

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez czas trwania czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku do zamknięcia sprawy,
 • przez dwa lata od pierwszego stycznia następnego roku będą przechowywane w komórce prowadzącej sprawę,
 •  następnie przekazane do archiwum zakładowego, tam przechowywane przez okres 5 lat, a po upływie tego terminu i uzyskaniu akceptacji Archiwów Państwowych zostaną zniszczone.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane;

Pani/ Pana prawa:

Na zasadach określonych przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wzor wniosku o udzielenie informacji publicznej 2024 (1) (DOCX, 21.03Kb) 2024-04-23 11:24:22 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur Przybylski

Data wytworzenia:
23 wrz 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
23 wrz 2010, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Artur Przybylski

Data aktualizacji:
23 kwi 2024, godz. 11:24