Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki FORD TRANSIT Nr rej. SCA 914E wersja CL, Diesel 2,5

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

ogłasza drugi

 ofertowy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu.

 

1.       Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu służbowego osobowego marki FORD TRANSIT Nr rej. SCA 914E wersja CL,  Diesel 2,5

2.       Informacje techniczne:

1)       rok produkcji: 1990

2)       przebieg: 458000 km

3)       liczba miejsc: 9

4)       posiada zamontowany hak holowniczy

5)       kolor: biały

3.       W siedzibie sprzedawcy można zapoznać się z ekspertyzą pojazdu wykonaną przez rzeczoznawcę techniki samochodowej. Samochód można obejrzeć w obecności pracownika KWPSR w miejscu  i terminie uzgodnionym telefonicznie

      nr tel. 091 43-03-652

4.       Cena  wywoławcza wynosi 2.300,00 zł.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 230,00 zł  przelewem na rachunek bankowy    sprzedawcy -  Nr rachunku 13101015990000421391300000. W dniu otwarcia ofert wadium winno być na rachunku sprzedawcy.

6.       Osoby ( firmy ) zainteresowane nabyciem samochodu składają ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na zakup samochodu” do dnia 13 stycznia 2006 r. do godz. 12.00  w siedzibie Komendy  w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, pok. 402

7.       Oferta powinna zawierać:

a)       imię , nazwisko i adres oferenta , nr i serię dowodu osobistego lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta;

b)       oferowaną cenę i warunki jej  zapłaty;

c)        datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej – podpis osoby ( osób) uprawnionej ( uprawnionych ) do składania oświadczeń woli oraz  aktualny odpis z właściwego rejestru.

d)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu;

e)       kopię dowodu wniesienia wadium.

8.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2006 r. o godz. 12.30

9.       Okres związania ofertą wynosi 7 dni od dnia otwarcia ofert.

10.    Dodatkowe informacje:

-  wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,

-    wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną  wybrane lub zostaną

    odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,

            -   wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,

            -   wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

·          żaden z uczestników przetargu nie      zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

·          uczestnik który wygrał przetarg  uchyli się od zawarcia umowy.

11.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7  dni  

od dnia otwarcia ofert . 

      12. Koszty zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.

13.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny    nabycia.

     14. Sprzedawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

      15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek

            z ofert. 

                                                                                                                              

Szczecin, dnia 04 stycznia 2006 r.                                         Komendant Wojewódzki

                                                                                           Państwowej Straży Rybackiej

                                                                                               Zbigniew Gąsowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Golański 04-01-2006 00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Golański 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 00:00