Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę dwóch zestawów pływających"

Szczecin dn. 04.11.2005 r.

Znak sprawy : SR 323-3/2005              

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

tel/faks (091) 4303 652

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

na

dostawę DWÓCH ZESTAWÓW PŁYWAJĄCYCH

 

I. Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można bezpłatnie w siedzibie

Zamawiającego pod adresem:

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

w Szczecinie

70-502 Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

tel. / faks (091) 4 303 652

pok. 402 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

lub listownie

Wnioski o uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) można składać pisemnie lub faksem .

 

II. Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów pływających (złożonych z przyczepy podłodziowej, łodzi z zamontowanym silnikiem) dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, spełniające następujące warunki :

-          fabrycznie nowy

-          zmontowany, gotowy do użycia

-          łodzie wykonane z metalu lekkiego

-          silniki zaburtowe o mocy co najmniej 30KM

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.       Poszczególne elementy zamówienia wchodzące w skład zestawów pływających muszą

być objęte gwarancją przynajmniej przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru.

3.       Przedmiot zamówienia musi być objęty serwisową obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną 

w Szczecinie.

4.       Przedmiot zamówienia musi być gotowy do odbioru w Szczecinie.

III. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

V. Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty podpisania umowy.

VI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

      spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie

      są wykluczeni na podstawie art. 24 wymienionej ustawy oraz spełniają wymogi określone

      w ustawie – Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków

      zamówienia.

VII. Wykonawcy nie wnoszą wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami ocen:

1. Cena – 55%                                                                      0 – 55 pkt.

2. Termin wykonania zamówienia –  45%                              0 – 45 pkt.

 

IX. Miejsce i termin składania ofert.

1.       Oferty prosimy składać w terminie do dnia 21.11.2005 do godziny 1200 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 402- lub listownie na adres Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 402

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2.   Koperta winna być zamknięta i oznaczona „Oferta na dostawę dwóch zestawów

pływających”

2.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2005 r. o godzinie 1230  w pokoju nr 402 w siedzibie

zamawiającego w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

4.  Oferta winna zawierać w szczególności:

1)       Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy – Prawo   zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
tej ustawy ( złożone na załączniku nr 2 do specyfikacji),

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

      terminu składania ofert,

2a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   

      Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu , o którym mowa w pkt. 2, składa  

      dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce

      zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

      ogłoszono upadłości.

2b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

      lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2a.

      zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

      notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

      samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia

      osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

      Dokumenty należy składać w języku polskim w formie oryginału lub kserokopii

      poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz).

     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną

      propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje

      alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 

X. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni tj. do 

     dnia 20.12.2005 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

    

   

        Szczecin 04.11.2005

 

      Komendant Wojewódzki   

  Państwowej Straży Rybackiej

   mgr inż. Zbigniew Gąsowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Golański 04-11-2005 00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Golański 04-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2005 00:00