Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Zakup paliw silnikowych ( oleju napędowego i benzyny 95 oktanowej ) oraz innych produktów i usług.

                                                                                         Szczecin, dnia  09.11 2011 r.

     

Oznaczenie sprawy:  SR.272.2.2011

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU - dostawy

 

1.  Nazwa  i adres Zamawiającego:

     Nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

     Adres:

     Miejscowość: Szczecin     Ulica: Wały Chrobrego 4

     Kod pocztowy: 70-502      Poczta : Szczecin

     NIP  851-25-62-478         REGON  811790879

     woj. zachodniopomorskie

Osoby upoważnione do kontaktów:

Jan Świerczewski                          tel. 881 201 7160; 91 4303652      fax  091 4303652

e - mail: kwpsr@szczecin.uw.gov.pl

 

2. Określenie  trybu i rodzaju zamówienia :

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  nie przekraczającej kwoty określonej           w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Rodzaj zamówienia : dostawa

 

3. Adres strony internetowej , na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.kwpsr.pomorzezachodnie.pl

 

4. Przedmiot i wielkość zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw silnikowych  do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej  w Szczecinie oraz innych produktów i usług  wymienionych poniżej,  niezbędnych przy eksploatacji pojazdów,          w systemie bezgotówkowym, realizowany sukcesywnie na stacjach paliw   Wykonawcy,      przy pomocy  kart elektronicznych lub tym podobnych, wystawionych przez Wykonawcę   na pojazdy podane przez Zamawiającego :

      -  oleju napędowego  w ilości   maksymalnej do 35 tys. litrów  CPV   09134100 - 8

  • benzyny bezołowiowej  95 oktanowej w ilości  maksymalnej do 5 tys. litrów - 

   CPV 09132100 - 4

   Produkty i usługi:   

      - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich  CPV 34300000 - 0

          - Oleje silnikowe CPV 09211100-2

          - Roztwory myjące CPV 39831250

          - Mycie samochodów i podobne usługi   CPV 50112300 - 6  

 

5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia : od 01.01.2012 r.  do 31.12.2014 r.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 - Wykonawca bierze udział w postępowaniu spełniając warunki określone w art. 22 ust. 1      i art. 24 ust. 1,2 ustawy PZP.

- Wykonawca przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach . Z treści załączonych  dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

8. Wadium– nie wymagane.

 

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

    Cena    -     90%

    Ilość stacji paliw na terenie woj. zachodniopomorskiego – 10%

 

10. Miejsce i termin składania ofert.

     Miejsce składania ofert: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

                                              70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 268.

     Termin składania ofert :

      17 listopad  2011 r. do godz. 12.00.  

 

11. Termin związania  ofertą:   30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

 

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

16.. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BZP w dniu 09.11.2011 r. Nr ogłoszenia 372454-2011

                                                                                    

                                                      

 

                                                                                                                               Zamawiający.

 

                                                                                       Komendant Wojewódzki

                                                                                  Państwowej Straży Rybackiej

 

                                                                                   mgr inż. Zbigniew Gąsowski

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 do siwz- formularz ofertowy

Zał. nr 2 do siwz - wzór oswiadczenia

Zał. Nr 3 do siwz - wzór umowy

 Pytania i odpowiedzi  do siwz

Pytania i odpowiedzi do siwz cd.

Wynik postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 __ogA_oszenie_.docx 2011-11-09 15:44:07 16B
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:44:07 33,8KB 130 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf 2011-11-22 13:43:24 37,2KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2011-12-09 13:50:09 69,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kucharska 09-11-2011 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kucharska 09-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kucharska 09-12-2011 13:50