Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Drugi przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego

Szczecin, dnia 02.06.2008 r.
 
Oznaczenie sprawy: SR.325-2/2008
 
OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie
Adres:
Miejscowość: Szczecin            Ulica: Wały Chrobrego 4
Kod pocztowy: 70-502      Poczta: Szczecin
NIP 851-25-62-478             REGON 811790879
woj. zachodniopomorskie
Osoby upoważnione do kontaktów:
Zbigniew Gąsowski                                tel. 091 4303653            fax 091 4303652
Robert Golański                                 tel/fax 091 4303652
 
 
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
3. Adres strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego o następujących parametrach technicznych i wyposażeniu:
1)     samochód fabrycznie nowy,
2)     rok produkcji 2007 lub 2008,
3)     silnik wysokoprężny Diesel o pojemności minimum 2300 cm³,
4)     liczba miejsc siedzących minimum 7,
5)     5-cio drzwiowy - wszystkie drzwi oszklone,
6)     barwa nadwozia - zieleń,
7)     napęd na 4 koła,
8)     dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg,
9)     dwa zabezpieczenia przed kradzieżą (immobilizer i auto alarm)
10)hak holowniczy kulowy,
11)wyciągarka zasilana elektrycznie, napięciem 12 V o minimalnym uciągu 4000 kg,
12)przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancja na usterki mechaniczne i perforację na okres minimum 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zmówienia.
 
Kod CPV - 34.11.00.00-1
 
5. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych i wariantowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2008r.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
 
7.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/, a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy.
7.2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ.
 
8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-       Cena [C] – 90 %,
-       Spełnienie wymagań dodatkowych [L] – 10%.
 
10. Miejsce i termin składania ofert:
10.1. Termin składania ofert: 12.06.2008 r. do godz. 12.00
10.2. Miejsce składania ofert:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 268
 
11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 
13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
15. Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Zamówienie zostało umieszczone w BZP w dniu 02.06.2008 r. Nr 116303-2008
 
 
 
Kierownik Zamawiającego: Komendant Wojewódzki
                                       Państwowej Straży Rybackiej
                                       w Szczecinie
                                       Zbigniew Gąsowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie__08.pdf 2008-06-02 10:31:12 195,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz__08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-02 10:31:12 297,3KB 36 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_skan.tif 2008-06-16 13:29:19 178,5KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_zawarciu_umowy.doc 2008-07-10 14:56:18 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Golański 02-06-2008 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Golański 02-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kucharska 10-07-2008 14:56