Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony na: dostawę samochodu dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

Znak sprawy: SR.323- 1/2005

 

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

tel/faks (091) 4303 652

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

na

 

dostawę  SAMOCHODU   

 

        I. Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można bezpłatnie  w siedzibie    

           Zamawiającego pod adresem:

       Komenda Wojewódzka

       Państwowej Straży Rybackiej

       w Szczecinie

       70-502 Szczecin

       ul. Wały Chrobrego 4

       tel. / faks (091) 4 303 652

       pok. 402 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

       lub listownie

       Wnioski o uzyskanie siwz można składać pisemnie lub  faksem .

 

II. Przedmiot zamówienia.

   1.Przedmiotem zamówienia jest  dostawa samochodu  dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie,  spełniający następujące warunki :

1)       fabrycznie nowy.

2)       silnik wysokoprężny,

3)       napęd na cztery koła ( 4x4),

4)       wspomaganie układu kierowniczego,

5)       liczba miejsc - minimum 5,

6)       koła minimum 15" ,

7)       zamontowany hak holowniczy,

8)       kolor zielony lub khaki,

9)       zainstalowany auto alarm,

 

   2. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją minimum na okres 12 miesięcy od dnia  

       odbioru.

   3. Przedmiot zamówienia musi być objęty serwisową obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną w

       Szczecinie i Koszalinie.

 

III. Zamawiający  nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

V.       Termin wykonania zamówienia – do 90 dni  od daty podpisania umowy.

 

VI.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 wymienionej ustawy oraz spełniają wymogi określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VII.         Wykonawcy nie wnoszą wadium.

 

VIII.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej

            podanymi kryteriami ocen:

 

1. Cena   -                                         97%                            0-97 pkt

2. Termin wykonania zamówienia -    3%                              0-   3 pkt

 

IX.       Miejsce i termin składania ofert.

       Oferty prosimy składać w terminie do dnia 26.08.2005 r. do godz. 12.00

       w siedzibie Zamawiającego -  pokój nr 402- lub listownie na adres Zamawiającego:

       Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

       Koperta winna być zamknięta i oznaczona „Oferta na dostawę samochodu”.

 

       Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 26.08.2005 r. o godz. 13.00  w pokoju nr 402  w siedzibie 

       zamawiającego w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

 

      Oferta winna zawierać w szczególności:

1.       Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
tej ustawy ( złożone na załączniku nr 2 do specyfikacji),

2.       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2a.Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  dokumentu , o którym mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2b. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub  miejsce zamieszkania , nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w pkt. 2a.

zastępuje się je dokumentem    zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym  organem sądowym,  administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub  gospodarczego  odpowiednio   kraju pochodzenia

osoby lub kraju, w którym     Wykonawca ma siedzibę lub   miejsce zamieszkania.

           

           Dokumenty  należy składać w języku polskim w formie oryginału lub kserokopii 

            poświadczonej za zgodność z oryginałem przez   wykonawcę.

 

     3.   Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz).

 

     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną   

     propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje

     alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

       

X.                   Termin związania ofertą.

            Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24.09.2005 r. Bieg     terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Golański 11-08-2005 00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Golański 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 00:00